Achtergrond

20.03.06 Wijkbestemmingsplan Heijenoord-Het Dorp

Het bestemmingsplan Heijenoord – Het Dorp is een algehele herziening van de geldende plannen, voor zover van toepassing op dit plangebied. We hebben een klein stukje uit de gemeentelijke visie op de ontwikkeling geknipt:

Zone Heijenoordseweg
De westelijke groenwig wordt als een samenhangend gebied beschouwd, en de Heijenoordseweg als een weg dóór het bos. Samenhang en continuïteit van het bosgebied over de Heijenoordseweg heen wordt nagestreefd, en gedeeltelijk geboden door de reservering van een boszone langs de Heijenoordseweg. Het is echter van belang dat de daarop aansluitende eventuele bebouwing deze relatie vervolgens niet alsnog blokkeert. In een aansluitende zone langs de Heijenoordseweg zijn daarom eisen gesteld aan het aandeel bebouwing en bosgroen, en aan de richting; een oost-west richting van bebouwing en groenstructuur, en een min of meer gelijkmatige spreiding van groen en bebouwing over de lengte van deze zone bieden de voorwaarden voor een doorgaande relatie van het groen over de Heijenoordseweg en verder inwaarts het gebied van Het Dorp.

Meer informatie vindt u bij de Gemeente Arnhem.